Board of Directors

   Chairman         :Chen Yunhua

   Vice Chairman :Liu Guoqiang

   Directors          :Guo Zhongjie      Jin Qun    Hu Gang     Li Wenzhi
                                 Luo Shaoxiang    Sun Zhixiang    Qu Lixin    Qi Ningchun

Board of Supervisors

   Chairman              :Huang Jin

   Supervisors          :Niu Yuexiang         Luo Chongshen

Company Management

   CPC Secretary                 :Chen Yunhua

   General Manager,
   Vice CPC Secretary   :Qi Ningchun

  Vice General Managers  :Wu Shiyong   Mao Xuegong   Wang Jimin  
                                                 Wang Hongliang   He Shengming
                                                 Sun Wenliang   Ren Hai

   Vice CPC Secretary,
   Secretary of Discipline
   Inspection Commission,
   Chairman of Labor Union :Luo Chongshen

  Chief Economist               : Tao Weiguo

  Chief Engineer
  Production  : Wang Yajun

  Chief Engineer for
  Civil Engineering : Guo Xuyuan

Organizational Chart